תנאי שימוש באתר 

 1. כללי
  • ברוכים הבאים לאתר האינטרנט http://www.katagroup.co.il (להלן:" האתר") אשר מנוהל ומופעל על ידי חברת גיל קטה בניה והשקעות בע"מ (להלן:" החברה" או" אנחנו").
  • השימוש באתר כפוף להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה (להלן:" תנאי השימוש") ולמדיניות הפרטיות של האתר (להלן:" מדיניות הפרטיות"), אשר יהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין המשתמשים (להלן:" המשתמש" או" המשתמשים") לבין החברה (תנאי שימוש ומדיניות הגנת הפרטיות יכונו להלן ביחד:" תנאי השימוש").  על המשתמש לקרוא  את הוראות תנאי שימוש בעיון מלא לפני תחילת השימוש באתר. 
  • שימוש באתר מהווה את הסכמתו של המשתמש לאמור בתנאי השימוש, וכן כי קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, הבין אותם והוא מסכים כי יחולו עליו ללא יוצא מן הכלל. ככל שהמשתמש אינו מסכים לאמור בתנאי השימוש, עליו להימנע מביצוע כל שימוש באתר.
  • תנאי השימוש שלהלן כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כמובן שיש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.
  • האתר מיועד לשימוש של משתמשים בוגרים (18 שנים ומעלה( ואיננו מיועד לקטינים.
  • כותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהם לצורך פרשנות מסמך זה .
 2. התכנים והמידע המוצג באתר
  • התכנים והמידע המוצגים באתר (להלן ביחד: "המידע") הוא מידע כללי ואינפורמטיבי בלבד על בסיס "AS-IS" והוא אינו מהווה המלצה, חוות דעת, יעוץ, הצעה לרכישה של  מוצרים או יחידות בפרויקטים השונים.

למען הסר ספק, מובהר כי כל הסתמכות על המידע המוצג באתר הינו באחריותו המלאה של המשתמש והחברה לא תישא באחריות בגין ובקשר עם כל נזק שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו.

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת שבמידה ונמסר מידע כספי כלשהו באתר, מידע זה מתייחס לתאריך הדו"ח הכספי ממנו נלקח ואיננו משקף בהכרח את המצב נכון לתאריך פרסומו והופעתו באתר.

כל מידע כספי או עסקי המופיע באתר ניתן לצורך נוחות בלבד,  אולם רק המידע הרשמי המדווח ע"י החברה בפרסומים הפורמליים של החברה, הינו מחייב.

 • המידע באתר זה יתכן וכולל תחזיות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחסים לחברה או לאירועים ועניינים עתידיים, שמידת התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתה של החברה בלבד (מידע צופה פני עתיד). העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע זה הינם עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של החברה ועסקיה, עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של תחומי הפעילות בהם פועלת החברה באזורי פעילותה, ועובדות ונתונים מאקרו כלכליים ואחרים, והכול כפי שידועים לחברה במועד בניית אתר זה .
 • מובן, שמידע צופה פני העתיד אינו מהווה עובדה והוא מבוסס רק על הערכות סובייקטיביות של החברה. מידע צופה פני העתיד כפוף מטבעו לכך שלא יתממש בפועל ומידע כאמור הינו בלתי ודאי, בלתי ניתן להערכה מראש ולרוב אף אינו מצוי בשליטת החברה. התממשותו או אי התממשותו של המידע צופה פני עתיד תושפע, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה. תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו באתר זה. החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות תחזית או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד פרסום המידע באתר ואינה מתחייבת לעדכן אתר זה.
 • כל מידע או דעה המוצגים באתר זה אינם מהווים המלצה להשקעה, ואינם מהווים הצעה או שידול לרכישה או מכירה של אי אלו מהנכסים של החברה או של חברות הקשורות אליה או של כל חברה אחרת. כל החלטת השקעה צריכה להתבסס על ייעוץ מקצועי של גורם מוסמך בלבד.   
 • החברה עושה מאמצים כדי שהמידע המוצג באתר יהיה מעודכן ואולם יתכן שהמידע אינו שלם ויתכן שנפלו טעויות טכניות וכן טעויות  אחרות במידע. מובהר כי החברה אינה אחראית  לאי דיוקים ולטעויות שנפלו במידע ובקשר עימו. 
 • ככל שהאתר כולל מידע בקשר עם תוכניות של פרויקטים למגורים, יחידות הדיור בפרויקטים, מפרטים, תמונות היחידות והפרויקטים והדמיות של הפרויקטים, יחידות הדיור המוצגות באתר ועוד (להלן ביחד: "התוכניות") הרי שהן מוצגות  לצרכי המחשה והדגמה בלבד והן אינן זהות בהכרח לתוכניות המחייבות את החברה ולפיכך  המשתמש אינו יכול להסתמך על התוכניות.
 • למען הסר ספק, מובהר כי רק התוכניות המצורפות להסכם שנחתם בין המשתמש לבין החברה מחייבות את החברה. תמונות של אביזרים, רהיטים, מוצרים ועוד (להלן ביחד:" המוצרים") מוצגות באתר לצרכי המחשה והדגמה בלבד והמוצרים אינם חלק מהפרויקטים ויחידות הדיור בפרויקטים. מובהר כי רק המפרט אשר מצורף כנספח להסכם בין המשתמש לבין החברה יחייב את החברה.

במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המוצג באתר לבין מידע הקיים במסמכים רשמיים של החברה המצויים במשרדי החברה, יגבר המידע הרשמי של החברה.  

 • בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המוצג באתר לבין ההסכם ונספחיו אשר ייחתם בין המשתמש לחברה, יגבר האמור בהסכם ונספחיו.
 1. השימוש באתר
  • המשתמשים מתחייבים להשתמש באתר בהתאם להוראות הדין והוראות תנאי השימוש.
  • המשתמשים מתחייבים כי לא יגרמו לכל נזק  לחברה ולאתר ובין היתר לא יבצעו ולא יסייעו לביצוע פעולות אשר עשויות לגרום לנזקים לחברה לרבות אך לא רק מתחייבים המשתמשים כי לא יבצעו את הפעולות הבאות:
   • להשתמש באתר ו/ או בתוכן לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה; 
   • להשתמש באתר ו/או בתוכן למטרות מסחריות או שאינן פרטיות, ללא הסכמה מפורשת של החברה בכתב ומראש;
   • להסיר או להפריד מהתוכן ו/או מהאתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון,© TM או;®). 
   • להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי אודות משתמשים, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט,  עכביש,  זחלן,  כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע; 
   • לפגוע או לשבש את פעולות האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר;
   • להפר הוראות כל דין בקשר עם השימוש באתר;
   • לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול על תשתית האתר;
   • לעקוף את האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר ;
   • להעתיק, לתקן,  לשנות,  להתאים,  למסור,  להנגיש,  לתרגם, להפנות,  לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתוכן או באתר, או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת  –  של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות קניין רוחני של החברה ;
   • למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר ;
   • להפר את תנאי השימוש וכל חלק מהם;  
   • המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלול לעורר אחריות משפטית.
 1. קניין רוחני
  • האתר, לרבות זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, הסודות המסחריים, החומרים, היישומים, העיצוב הגרפי, סימני לוגו (logo) כן עריכתם והצגתם של הקבצים, הקודים, התמונות וסימני המסחר בה (להלן: "הקניין הרוחני"), שייכים לחברה ו/או לצד שלישי אשר התיר לחברה את השימוש בהם, והם מוגנים על-ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית.
  • אין במתן השימוש באתר משום מתן רישיון או זכות להשתמש (ובכלל זה העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא), בקניין הרוחני או חלקו ללא ההסכמה מראש בכתב מהחברה.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות קניין רוחני ובין היתר סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב .
 2. היעדר אחריות
  • החברה וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, בקשר עם השימוש באתר .
  • השימוש באתר הוא באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש והמשתמש פוטר את החברה וכל מי מטעמה, מכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או חסרון העלולים להיגרם לו ולכל מי מטעמו, בכל דרך שהיא בקשר עם האתר.
  • החברה משקיעה מאמצים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האתר, אולם המדובר בשירות בעל אופי טכני, אשר מעצם טבעו עלולות להיגרם בקשר אליו תקלות לא צפויות, והפעילות באתר עשויה להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, לרבות בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת החברה.
  • החברה אינה מתחייבת כי האתר יפעל ללא הפרעות ו/או תקלות, או כי הפרעות ו/או התקלות תתוקנה, או כי האתר יהא נקי מבאגים, וירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים.
  • השימוש באתר הינו "כפי שהוא " ("AS IS") מבלי שהחברה ומי מטעמה נותנים מצג כלשהו, במפורש או במשתמע, במישרין או בעקיפין,  בקשר עם האתר והמידע, לרבות בדבר התאמתם לצורכי המשתמש, נכונותם, שלמותם וכל מצג נוסף אחר. המשתמש מסכים ומאשר כי האחריות בקשר עם השימוש באתר, לרבות כל סיכון, נזק והוצאה, בין ישירים ובין עקיפים, אשר עשויים להיגרם ו/או אשר יגרמו לו ו/או למי מטעמו, גם אם החברה יכלה לצפות אותם מראש, בקשר עם השימוש באתר, כולם או חלקם, מוטלת על המשתמש בלבד. 
  • החברה לא תהיה אחראית, והמשתמש פוטר את החברה מאחריות בגין כל נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים, ישירים או עקיפים, העלולים להיגרם לו, גם אם החברה יכלה לצפות אותם מראש, כתוצאה מהשימוש באתר.
  • המשתמש מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה ואת כל מי מטעמה מפני כל נזק, אובדן, חבות, תביעה או דרישה והוצאה, לרבות הוצאת משפטיות ושכר טרחת עו"ד, שיגרם לחברה ו/או למי מטעמה, על ידי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם שימוש המשתמש באתר שלא כדין ו/או הפרת תנאי מתנאי השימוש.
 3. קישורים לאתרים

האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר החברה איננה מפקחת עליהם, איננה בודקת אותם והיא לא תישא בכל חבות והיא פטורה מכל אחריות בקשר עם השימוש באתרים אחרים ו/או דפי אינטרנט כאמור ו/או התוכן שמפורסם בהם. 

 1. הדין החל וסמכות השיפוט

התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת, דרישה ותביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב – יפו. 

 1. שינויים ועדכונים

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי השימוש מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. תנאי שימוש עדכניים שיפורסמו באתר יחייבו את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר עדכון התנאים יהווה הסכמה של המשתמש לתנאים המעודכנים לרבות לשינויים.

 1. שונות
  • ככל שהוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה השיפוטית המוסמכת כאמור.
  • אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האתר, להוסיף או להסיר תכנים וכן להשעות או להפסיק את פעילות האתר בכל עת, ללא הודעה מוקדמת .
  • אין המשתמש רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תנאי שימוש אלו לאחר.
 2. צור קשר

באפשרותך ליצור עמנו קשר בנוגע לכל שאלה אודות השימוש באתר, בכתובת>> 

מעודכן לחודש אפריל 2023.