Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
קטה גרופ לוגו

9816*

קיש 24 – 26, פ"ת

פרויקט הריסה ובניה ברחוב קיש בגבול השכונות אחדות ושעריה – דרום פ"ת, הריסת 2 מבנים ובניית מבנה חדש במקומם
יח"ד לבנייה – 45

מיקום